Federaal logo - Terug naar startpagina
FEDERALE PORTAALSITE
Hulp nodig? Terug naar de startpagina
 
decoratie
U bent hier :  Home > Verkiezingen2009 > Verkiezingsagenda

VERKIEZINGSAGENDA

07 Juni 2009

Alle Verkiezingen 

V1/ Tot op deze dag zendt het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter van elk stembureau de beslissingen die inschrijving op of afvoering van de kiezerslijst ten gevolge hebben en die de kiezers betreffen die in zijn afdeling moeten stemmen. Dit geldt voor alle verkiezingen.

V2/ Het stembureau mag niet worden gevormd vóór kwart voor acht. 

V3/ De kiezer die zijn oproepingsbrief niet heeft ontvangen, kan hem op de gemeentesecretarie afhalen tot 's middags.  

V4/ De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur. Kiezers die zich echter vóór 13 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten. In geval het gaat om stembureaus met geautomatiseerde stemsystemen zullen de kiezers tot de stemming worden toegelaten tot 15 uur. 

V5/ Wanneer de stemming gesloten is, maakt het stembureau een staat op van de kiezers die op de kiezerslijsten van de stemafdeling voorkomen en niet aan de verkiezing hebben deelgenomen. Deze staat wordt binnen de drie dagen toegezonden aan de vrederechter van het kanton. Ook stelt het stembureau vast hoeveel stembiljetten in de stembus gestoken zijn, hoeveel er teruggenomen zijn en hoeveel er niet gebruikt zijn, en het vermeldt deze getallen in het proces-verbaal. De voorzitter of een door hem aangewezen bijzitter, vergezeld door de getuigen, brengt al die omslagen (zie de overzichtstabel in het PV van het stembureau) onmiddellijk naar het lokaal dat door de voorzitter van het kantonhoofdbureau is aangewezen.

V6/ In de kieskantons van het Brussels kiesgebied en het Duitstalig kiesgebied geschiedt de stemming volledig geautomatiseerd.   Dit is ook het geval voor een aantal kieskantons in Vlaanderen en Wallonië. Er zijn geen stemopnemingsbureaus meer. De totalisatie van de stemmen gebeurt direct op het enige kantonhoofdbureau (A).

Europese verkiezingen

E1/ Het stemopnemingsbureau A wordt ten laatste om 16 uur samengesteld. Resultaten van de stemopneming voor de verkiezing van het Europees Parlement mogen echter slechts vanaf 22 uur worden bekendgemaakt

E2/ Op het tijdstip bepaald door de Koning begint het stemopnemingsbureau A (Europees Parlement) met de stemopneming, maakt onder de vorm van een tabel de uitslag van de stemopneming op en zendt deze tabel aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A

E3/  De voorzitter van het stemopnemingsbureau A kondigt in het openbaar de uitslag af van de stemopneming bedoeld in artikel 161, tweede lid van het Kieswetboek

E4/ Het kantonhoofdbureau A totaliseert, onder de vorm van een tabel, de uitslagen voor geheel het kanton.

N.B. De gedeeltelijke en volledige uitslagen vanuit de traditionele kieskantons en de volledige uitslagen vanuit de elektronische kieskantons worden direct langs digitale weg verstuurd naar FOD BIZA

E5/ Het kantonhoofdbureau A doet langs digitale weg mededeling van de uitslagen voor geheel het kanton (Europees Parlement) :

a) aan de Minister van Binnenlandse Zaken                 b) aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau

E6/ Het provinciehoofdbureau totaliseert voor geheel de provincie op een verzamelstaat de cijfers die voorkomen op de verzamelstaten opgemaakt door de kantonhoofdbureaus A. Het zendt vervolgens die staat, samen met deze opgemaakt door de kantonhoofdbureaus A, langs digitale weg aan de voorzitter van het collegehoofdbureau  

E7/ De voorzitter van het collegehoofdbureau gaat over tot de algemene telling van de stemmen; de zetelverdeling is door het collegehoofdbureau gedaan; de uitslag van de algemene telling van de stemming en de namen van de gekozenen en opvolgers worden in het openbaar afgekondigd. 

Gewest- en Gemeenschapverkiezingen

G1/ Het stemopnemingsbureau B moet ten laatste om 14 uur samengesteld zijn

G2/ Het stemopnemingsbureau B begint met de stemopneming zodra het alle voor hem bestemde omslagen ontvangen heeft en stelt staande de vergadering het proces-verbaal op. Het stelt de uitslagen vast in de vorm van een tabel. Een duplicaat van de stemopnemingstabel wordt door de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B, tegen ontvangstbewijs, overhandigd aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B.

G3/ Het kantonhoofdbureau B totaliseert op een verzamelstaat alle uitslagen voor geheel het kanton (Parlementen). De voorzitter zendt vervolgens langs digitale weg, tegen ontvangstbewijs, deze tabel alsmede de duplicaten van de stemopnemingstabellen naar de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring

G4/ Nadat hij in het proces-verbaal heeft vermeld dat de stemopnemingstabel is overhandigd en, eventueel, dat er verbeteringen zijn aangebracht, kondigt de voorzitter van het stemopnemingsbureau B de sub G3) vermelde uitslag in het openbaar af

G5/ Binnen vierentwintig uur stuurt de voorzitter van het stemopnemingsbureau B naar de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring benevens het proces-verbaal, het pak met de betwiste stembiljetten, de omslagen met de teruggenomen en de niet-gebruikte stembiljetten van elk stembureau en de omslagen met de processen-verbaal van de stembureaus waarvan hij de stemopneming heeft verricht

G6/ Nadat het hoofdbureau van de kieskring de tabellen heeft ontvangen, begint het onmiddellijk met de algemene telling van de stemmen

G7/ De voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring kondigt de uitslag van de algemene telling van de stemmen en de namen van de gekozenen en opvolgers in het openbaar af

N.B. In de provincies met lijstenverbindingen geschiedt dit door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau.
In de provincies zonder lijstenverbindingen geschiedt dit door de voorzitter van het kiekringhoofdbureau.

G8/ Onmiddellijk na de sub G7) bedoelde afkondiging stuurt de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor elk van de voorgedragen lijsten een verzamelstaat met het stemcijfer en het aantal behaalde zetels langs digitale weg naar de Minister van Binnenlandse Zaken en, naargelang van het gevel, naar de Voorzitter van de Vlaamse Regering of naar de Voorzitter van de Waalse Regering – Eenzelfde regeling voor de Brusselse en Duitstalige verkiezingen

G9/ Het proces-verbaal van de verkiezing, de processen-verbaal van de verschillende bureaus, de stembiljetten en alle andere documenten betreffende de verkiezing worden binnen drie dagen door de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring naar de griffier van het Parlement gestuurd – Eenzelfde regeling voor de Brusselse en Duitstalige verkiezingen

G10/ In geval van lijstenverbinding wordt het proces-verbaal van de verkiezing door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau binnen vijf dagen toegezonden aan de griffier van het betrokken Parlement.

G11/ Elk Parlement doet uitspraak over de geldigheid van zijn verkiezing, zijn kiesverrichtingen, de ingebrachte bezwaren tegen zijn verkiezing, zijn gekozenen en opvolgers (zie Bijlage).

  Vandaag :  
 <Juni 2009> 
MaDiWoDoVrZaZo
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
   

Verkiezingsagenda (PDF)
top van deze pagina
dot Be logo