Federaal logo - Terug naar startpagina
FEDERALE PORTAALSITE
Hulp nodig? Terug naar de startpagina
 
decoratie
U bent hier :  Home > Verkiezingen2009 > Verkiezingsagenda

VERKIEZINGSAGENDA

16 April 2009

1/ Tussen 14 en 16 uur kunnen zij die de aanvaarde of afgewezen lijsten hebben ingediend, of, bij hun ontstentenis, een van de erop voorkomende kandidaten, op de plaats aangewezen voor het inleveren van de voordrachten, bij de voorzitter van het collegehoofdbureau tegen ontvangstbewijs een memorie indienen tot betwisting van de onregelmatigheden waarmee bij het voorlopige afsluiten van de kandidatenlijst rekening is gehouden of die de dag na die afsluiting ingeroepen zijn. Wanneer de onregelmatigheid gelegen is in de onverkiesbaarheid van een kandidaat, kan een memorie worden ingediend met inachtneming van dezelfde regels. In voorkomend geval kunnen dezelfde personen een verbeterings of aanvullingsakte indienen.

2/ Uiterlijk om 16 uur geeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van het collegehoofdbureau kennis van de gevallen waarbij kandidaten voorkomen op meer dan één lijst 

3/ Om 16 uur vergadert het collegehoofdbureau. Na onderzoek van de stukken die de voorzitter overeenkomstig de artikelen 121, 122 en 123 van het Kieswetboek ontvangen heeft, en na beslissing hieromtrent, sluit het de kandidatenlijst definitief af.

Het Collegehoofdbureau wordt verzocht de definitieve kandidatenlijsten digitaal mede te delen aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

De voorzitter stuurt onverwijld aan de Minister van Binnenlandse Zaken de wijzigingen die zijn opgetreden ten opzichte van de kandidaten die onderdaan zijn van een andere Lid-Staat van de Europese Unie. De Minister van Binnenlandse Zaken deelt deze documenten voor nazicht mede aan elke betrokken Lid-Staat van herkomst.

In geval van verwerping van een kandidatuur wegens onverkiesbaarheid van de kandidaat of in geval van indiening van een bezwaar gegrond op de onverkiesbaarheid van een kandidaat, verzoekt de voorzitter, naargelang van het geval, de kandidaat (of zijn gemachtigde) of de indiener van het bezwaar (of zijn gemachtigde) op het proces-verbaal een verklaring van beroep te ondertekenen. 

4/ Het collegehoofdbureau gaat over tot een bijkomende loting, teneinde een volgnummer toe te kennen aan de lijsten die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten. Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van het Nederlands kiescollege tussen de onpare nummers en in het hoofdbureau van het Frans kiescollege tussen de pare nummers, die onmiddellijk volgen op het hoogste nummer dat is toebedeeld bij de nationale loting.

De voorzitters van bovenvermelde collegehoofdbureaus delen onverwijld, per telefax of per drager, de uitslag van hun loting mee aan de voorzitter van het Duitstalige kiescollege. Deze gaat op zijn beurt over tot een bijkomende loting tussen de nummers die onmiddellijk volgen op het hoogste nummer dat is toegekend door de voorzitter van het Nederlandse of Franse kiescollege.

5/ De voorzitters van de hoofdbureaus van het Franse en Nederlandse kiescollege delen zonder verwijl, per telefax of per drager, de uitslag van hun loting mede aan de voorzitters van de provinciehoofdbureaus in hun ambtsgebied, alsmede aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

Bovendien doen de voorzitters van elk van de drie collegehoofdbureaus binnen drie dagen in het Belgisch Staatsblad de uitslag van de aanvullende loting, waartoe zij zijn overgegaan krachtens de voorgaande bepalingen, verschijnen.   In de tabel die de genoemde uitslag weergeeft, worden ook de letterwoorden met hun betekenis opgenomen die overeenstemmen met de nummers toebedeeld door deze aanvullende loting.

6/ Het collegehoofdbureau doet de nummering van lijsten en maakt het model-stembiljet op.

7/ De kandidatenlijsten worden verstuurd naar alle gemeenten van respectievelijk de Vlaamse, de Waalse en de Duitstalige kieskring waar ze dienen aangeplakt te worden. Een afschrift van de kandidatenlijsten die voorgedragen worden in het Franse en in het Nederlandse kiescollege wordt gezonden aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde die deze lijsten in de gemeenten van deze kieskring doet aanplakken.

8/ Een afschrift van het door het Nederlandse of Franse collegehoofdbureau opgemaakte model-stembiljet wordt onverwijld gezonden aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en aan de voorzitter van het hoofdbureau van elke provincie die naargelang van het geval, tot de Vlaamse of Waalse kieskring behoort.

9/ De voorzitter van het hoofdbureau van elke provincie, de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de voorzitter van het Duitstalige kiescollege laten de stembiljetten drukken.

10/ Voor de kieskantons met geautomatiseerde stemming worden de afdrukken van de schermen, waarop de lijsten en de kandidatenlijsten zullen verschijnen ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het desbetreffende collegehoofdbureau.

  Vandaag :  
 <April 2009> 
MaDiWoDoVrZaZo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
   

Verkiezingsagenda (PDF)
top van deze pagina
dot Be logo